عذاب های درونی یک طراح سایت

اگر آدم توی کاری که میکنه وجدان داشته باشه مطمئنا با لحظاتی روبرو می شه که از تصمیماتی که باید بگیره دچار عذاب بشه! یا بهتر بگم ناراحتی از عدم انتخاب بهترین گزینه. من سعی کردم در تمام کارهایی که انجام میدم وجدانم رو هم در نظر بگیرم اما گاهی اوقات این وجدان باعث می شه که ناراحتی های درونی برای آدم ایجاد بشه.

21 Sep 2017